Безбојни патокази

Безбојни патокази

Цена: 350,00ден
350,00ден
Во зборникот „Безбојни патокази“ повторно се среќаваме со полемичкиот дискурс на отец Методиј Златанов, веќе препознатлив во претходните негови зборници „Вавилон и Ерусалим“ и „Време“. На теми коишто ја третираат актуелната проблематика од духовноста, етиката и културата на нашето секојдневие, авторот ни ги открива своите лични опсервации од перспектива на црковната мисија во Америка и Канада, во споредба со она што се случува на стариот континент.

Напишете ваш коментар